Mari bacE

Saturday, August 4, 2012

Koleksi mp3 bacaan Al-Quran


bacaan oleh : Syeikh Abdul Rahman As-Sudais

1) Al-Faatihah           58) Al-Mujaadalah
2) Al-Baqarah           59) Al-Hasy-r
3) Ali'Imraan             60) Al-Mumtahanah
4) An-Nisaa'             61) As-Saff
5) Al-Maaidah          62) Al-Jumu'ah
6) Al-An'aam            63) Al-Munaafiquun
7) Al-A'raaf              64) At-Taghaabun
8) Al-Anfaal              65) At-Talaaq
9) At-Taubah            66) At-Tahriim
10) Yunus                 67) Al-Mulk
11) Hud                    68) Al-Qalam
12) Yusuf                  69) Al-Haaqqah
13) Ar-Ra'd              70) Al-Ma'aarij
14) Ibrahim               71) Nuh
15) Al-Hijr                72) Al-Jinn
16) Al-Nahl              73) Al-Muzzammil
17) Al-Israa'             74) Al-Muddaththir
18) Al-Kahfi             75) Al-Qiaamah
19) Maryam              76) Al-Insaan
20) Taha                   77) Al-Mursalaat
21) Al-Anbiyaa'        78) An-Naba'
22) Al-Hajj               79) An-Naazi'aat
23) Al-Mu'minuun     80) 'Abasa
24) An-Nuur             81) At-Takwiir
25) Al-Furqaan         82) Al-Infitaar
26) Asy-Syu'araa'     83) Al-Mutaffifiin
27) An-Naml           84) Al-Insyiqaaq
28) Al-Qasas           85) Al-Buruuj
29) Al-'Ankabuut     86) At-Taariq
30) Ar-Ruum           87) Al-A'laa
31) Luqman             88) Al-Ghaasyiyah
32) As-Sajdah         89) Al-Fajr
33) Al-Ahzaab         90) Al-Balad
34) Saba'                 91) Asy-Syams
35) Faatir                 92) Al-Lail
36) Yaa Siin             93) Adh-Dhuha
37) As-Saaffaat        94) Ash-Syar-h
38) Saad                  95) At-Tiin
39) Az-Zumar          96) Al-'Alaq
40) Ghaafir               97) Al-Qadr
41) Fussilat              98) Al-Bayyinah
42) Asy-Syuura        99) Az-Zalzalah
43) Az-Zukhruf        100) Al-'Aadiyaat
44) Ad-Dukhaan      101) Al-Qaari'ah
45) Al-Jaathiyah       102) At-Takaathur
46) Al-Ahqaaf          103) Al-'Asr
47) Muhammad        104) Al-Humazah
48) Al-Fat-h             105) Al-Fiil
49) Al-Hujuraat        106) Quraisy
50) Qaaf                   107) Al-Maa'uun
51) Adz-Dzaariyaat   108) Al-Kauthar
52) At-Tuur              109) Al-Kaafiruun
53) An-Najm            110) An-Nasr
54) Al-Qamar           111) Al-Masad
55) Ar-Rahmaan       112) Al-Ikhlaas
56) Al-Waaqi'ah       113) Al-Falaq
57) Al-Hadiid           114) An-Naas

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...